This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolski

angielski
Barbarka

Barbarka Barbarka is a charming   nook in the northern part of Toruń with its rich history and interesting nature sites.
It is a perfect place for recreation, leisure and education for the local inhabitants and tourists. Its location on the grounds of a large forest complex, within the administrative boundaries of Toruń, gives visitors the possibility to benefit from the direct contact with nature and allows them to rest in green surroundings.
Near the Settlement there is a nature reserve Las Piwnicki with an Astronomical Observatory in Piwnice. The whole area is connected by marked out bicycle and walking routes. Forest Settlement Barbarka is a wonderful place not only for recreation, especially for short breaks and spending active time with  family, but also for organizing interesting events, conferences and meetings.

Forest School in Barbarka
In the area Forest Settlement in Barbarka there is a Forest School, which constitutes the centre of widely understood ecological education for children, young people and adults. The school was founded in 2004, under contract concluded between the President of the City of Toruń and the Toruń Ecological Association TSE „ Tilia ” on the basis of the separate lease agreement, with the Commune of Toruń.  This 3.8 ha area is called The Forest Settlement in Barbarka.
During the year the Forest School organizes natural, ecological, historical and cultural classes  for various types of schools. There are also held quizzes, campaigns, picnics, occasional and recreational open entertainments. It is the centre of widely understood ecological and environmental education. When it comes to recreation, the school plays important role for the citizens of Toruń and tourists.

Education

The educational program suggested by the school is based on the direct contact with nature. This form of schooling is not accidental. The surrounding green belt encourages participants to become explorers. All classes are complemented by work cards tailored to the intellectual level and the development of  pupils, their degree of environmental awareness and individual wishes of teachers. Supervised by a qualified teaching staff of the Forest School and using educational aids, children and young people learn in the field to recognize trees and bushes. They get to know species of animals and protected plant species, etc. These classes are in accordance with the principle of sustainable development.
There are over 30 topics that classes and package tours can choose among and the offer is constantly broaden.  Every year the school receives 15 thousand pupils. The Forest School in Barbarka organizes field schools as well. For the purpose of its activity the school issues lots of information and educational materials.

Educational paths
Educational paths are the excellent way of active acquisition of ecological knowledge. The forest School prepared many interesting interactive tracks within the Forest Settlement and in the area of Barbarka forest. The tracks outside the Settlement are longer, because they connect the centre of Toruń with Barbarka and many other interesting nature and historical sites such as Przysieckie ponds or the castle in Bierzgłowo. There are folders and work cards for package tours and family cards for individuals.

Enterprises
The Forest School in Barbarka organizes as well various outdoors educational events numerously attended by the inhabitants of Toruń and the surrounding area. The incentive to individual interest with pro-ecological matter and at the same time for the development of plastic skills, are the best comic book and photographic competitions. The campaigns organized by the Forest School in Barbarka also encourage concern for the environment . One of them is ,,Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” ( Plant a tree for future generations). There are organized number of events for the inhabitants e.g., ecological picnics on the World Environment Day or „Grzybobranie na polanie”(Mushroom picking on a clearing). Each year the Forest School also invites all healthy-lifestyle lovers to Toruń to (take part in) cross-country skiing, cycling rally, cross-country run organized within the cycle of events called ,,Żyjmy zdrowo na sportowo” (Live healthy and sporty). During the year the school offers art workshop (modeling in clay, wicker weaving, open-air painting) and photography workshop.

Accommodation
The Forest School offers two buildings „Gościniec” and „Dworek”. There is a total of 70 beds and a conference room for 110 people. The lodging is available for school groups and tourists. In addition, the school offers 2-3day natural and ecological stay or integration meetings.

Rope Park, bikes, playground…
On the grounds of the Settlement there is a sports equipment rental. During the winter, if there is enough snow, guests may enjoy sleigh rides. At the Forester`s Lodge there is a playground for small children. Barbarka Rope Park is an offer for those, who want to spend their time actively. Young children can use small loop, which is composed of 8 stations, that is 96m of total length. Adolescents over 17 years of age and adults can try their hand on a large loop with a length of 200 meters (18 stations).

Contact:
Szkoła Leśna na Barbarce
Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia
Ul. Przysiecka 13
87-100 Toruń
+48 56 657 60 85
www.szkola-lesna.torun.pl

polski
Barbarka

Barbarka jest uroczym zakątkiem Torunia o bogatej historii i ciekawych walorach przyrodniczych. Jest doskonałym miejscem do rekreacji, wypoczynku i edukacji  dla okolicznych mieszkańców oraz turystów. Położenie w dużym kompleksie leśnym, w granicach administracyjnych Torunia sprawia, iż odwiedzający ją ludzie  mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz wypoczynku w otoczeniu zieleni.
W pobliżu Osady usytuowany jest rezerwat przyrody Las Piwnicki wraz z Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach. Cały obszar jest połączony wytyczonymi trasami pieszymi i rowerowymi. Osada Leśna Barbarka to doskonałe miejsce do rekreacji, w szczególności do krótkotrwałego wypoczynku, aktywnego spędzania czasu z rodziną, a także organizowania interesujących imprez, konferencji i spotkań.
Szkoła Leśna na Barbarce
Na terenie Osady Leśnej na Barbarce znajduje się Szkoła Leśna na Barbarce, która stanowi centrum szeroko rozumianej edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Swoją działalność rozpoczęła na początku 2004 roku na mocy umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Toruńskim Stowarzyszeniem Ekologicznym „Tilia”
TSE „Tilia” na podstawie odrębnej umowy dzierżawi od Gminy Toruń tereny o powierzchni 3,8 ha, które określane są właśnie mianem Osady Leśnej Barbarka.
Szkoła Leśna w ciągu roku organizuje zajęcia  przyrodniczo-ekologiczne, historyczne i kulturalne dla różnego typu szkół oraz konkursy, kampanie, festyny, otwarte imprezy okolicznościowe i rekreacyjne. Stanowi centrum służące szeroko rozumianej edukacji przyrodniczo-ekologicznej.  Szkoła pełni również ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Torunia i  turystów.
Edukacja
Proponowany przez Szkołę program zajęć edukacyjnych oparty jest na bezpośrednim kontakcie uczniów z przyrodą. Wybrana forma kształcenia nie jest przypadkowa. Otaczająca zieleń zachęca uczestników do przyjęcia postawy badacza. Uzupełnieniem wszystkich zajęć są karty pracy dostosowane do poziomu intelektualnego oraz rozwojowego uczniów, stopnia ich świadomości ekologicznej oraz indywidualnych życzeń nauczycieli. Pod okiem wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej Szkoły Leśnej i przy wykorzystaniu pomocy naukowych, dzieci i młodzież uczą się w terenie rozpoznawać drzewa i krzewy, poznają gatunki zwierząt i roślin chronionych, etc. Prowadzone zajęcia przyrodniczo – ekologiczne są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.  Klasy i wycieczki zorganizowane maja do wyboru ponad 30 tematów. Oferta tematyczna jest sukcesywnie poszerzana. Co roku z zajęć korzysta około 15 tysięcy uczniów. Szkoła Leśna na Barbarce organizuje także zielone szkoły. Na potrzeby swojej działalności wydaje wiele materiałów informacyjno-edukacyjnych.
Ścieżki edukacyjne
Ścieżki edukacyjne są doskonałą formą aktywnego przyswajania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej. Szkoła Leśna przygotowała wiele ciekawych interaktywnych szlaków na terenie Osady Leśnej oraz w okolicach lasu Barbarka. Ścieżki poza Osadą mają dłuższe trasy, łączą bowiem centrum Torunia z Barbarką oraz miejscami atrakcyjnymi pod względem przyrodniczym i historycznym jak np. Stawy Przysieckie czy Zamek Bierzgłowski. Do ścieżek przygotowano foldery oraz karty pracy dla grup zorganizowanych i karty rodzinne dla osób indywidualnych.
Przedsięwzięcia
Szkoła Leśna na Barbarce organizuje również szereg plenerowych imprez o charakterze edukacyjnym. Licznie uczestniczą w nich mieszkańcy Torunia i okolic. Zachętą do indywidualnego zainteresowania się tematyką proekologiczną, a zarazem do rozwijania talentów plastycznych, są konkursy na komiks oraz fotograficzne. Kampanie organizowane przez Szkołę Leśną na Barbarce zachęcają także do troski o środowisko naturalne. Jedną z nich jest akcja ,,Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”. Wśród mieszkańców zorganizowano także szereg imprez, m.in.: pikniki ekologiczne w Światowym Dniu Ochrony Środowiska, „Grzybobranie na polanie”. Szkoła Leśna co roku zaprasza również wszystkich miłośników zdrowego stylu życia Torunia na biegi narciarskie, rajdy rowerowe i biegi przełajowe organizowane w ramach cyklu ,,Żyjmy zdrowo na sportowo”. W ciągu roku proponuje korzystanie z warsztatów: plastycznych (lepienie z gliny, wyplatanie z wikliny, plenery malarskie), fotograficznych.
Baza Noclegowa na Barbarce
Szkoła Leśna dysponuje dwoma budynkami o nazwie: „Gościniec” i „Dworek”. Łącznie do dyspozycji jest 70 miejsc noclegowych i sala konferencyjna  na 110 osób. Z noclegów mogą  korzystać grupy szkolne, turyści. Oprócz noclegów Szkoła Leśna oferuje 2-3 dniowe pobyty z programem przyrodniczo-ekologicznym oraz spotkania integracyjne.
Park Linowy, rowery, plac zabaw...
Na terenie Osady działa wypożyczalnia sprzętu sportowego. Zimą w przypadku obfitego śniegu można skorzystać z przejażdżek saniami. Przy Leśniczówce stworzono dla młodszych dzieci plac zabaw. Barbarkowy Park Linowy to propozycja dla osób pragnących spędzić aktywnie wolny czas. Młodsze dzieci mają do dyspozycji małą pętlę, na którą składa się 8 stanowisk – łącznie 96 metrów. Młodzież powyżej 17 roku życia oraz osoby dorosłe mogą spróbować swych sił  na dużej pętli o długości 200 metrów (18 stanowisk).

Information published at 18 May 2011